• Resources

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

Category : สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
Views : 407
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.