• Resources

Open Government: เราเชื่อในเสียงประชาชน เพราะประเทศเป็นของทุกคน

Category : Open Government: เราเชื่อในเสียงประชาชน เพราะประเทศเป็นของทุกคน
Views : 453
เรื่อง: Open Government: เราเชื่อในเสียงประชาชน เพราะประเทศเป็นของทุกคน
โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.