Log in เข้าสู่ระบบ
  • Resources
      สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)” ให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสำหรับการตรวจประเมิน รอบที่ 2 ต่อไป สำหรับส่วนราชการระดับกรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์การเป็นวิทยากรบรรยาย และสำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้ ในปีนี้ มีส่วนราชการที่ผ่านการพิจารณาฯ รอบที่ 1 จำนวน 43 ส่วนราชการ (28 กรม และ 15 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 56 ผลงาน

ที่มา : www.opdc.go.th
© Copyright 2009-2014. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). All rights reserved.