กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ประเทศไทยทำอย่างไรให้ได้ผล?"


วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park Building) ชั้น 3
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
   
09.00 – 10.30 น. ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บรรยายในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ประเทศไทยทำอย่างไรให้ได้ผล?"
   
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
   
10.45 – 11.30 น. ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ บรรยาย (ต่อ)
   
11.30 - 12.00 น. เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบ
   
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
   
13.00 - 15.30 น. ผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนและเสนอแนะมุมมองใหม่ๆ
ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ประเทศไทยทำอย่างไรให้ได้ผล?"
   
15.30 น. ปิดการเสวนา
   
Download กำหนดการ
Download แผนที่การเดินทาง